نمایندگان مجلس قبل و بعد از انقلاب ملایر

24دروه قبل از انقلاب

 

دوره

نام ونام خانوادگی

 

اول

میرزا محمد ناظم العلما

 

 

دوم

حسن اقا حاج مصدق الممالک

 

 

سوم

شاهزاده نجفقلی اقاسردار

شیخ محمد نجفی

 

چهارم

سید اسماعیل ملایری(شیخ الاسلام)

میرزا محمد ناظم العلما

 

پنجم

شیخ جلال نهاوندی

سید اسماعیل ملایری

 

ششم

سید اسماعیل ملایری

هاشم اقا ملک مدنی

 

هفتم

هاشم اقا ملک مدنی

اسمعیل خان ظفری

 

هشتم

هاشم اقا ملک مدنی

میزا حسن خان مخبر فرهمند

 

نهم

هاشم اقا ملک مدنی

میزا حسن خان مخبر فرهمند

 

دهم

هاشم اقا ملک مدنی

میزا حسن خان مخبر فرهمند

 

یازدهم

هاشم اقا ملک مدنی

میزا حسن خان مخبر فرهمند

 

دوازدهم

 

میزا حسن خان مخبر فرهمند

 

سیزدهم

هاشم اقا ملک مدنی

میزا حسن خان مخبر فرهمند

 

چهاردهم

هاشم اقا ملک مدنی

اسمعیل خان ظفری

 

پانزدهم

هاشم اقا ملک مدنی

اسمعیل خان ظفری

/ 0 نظر / 238 بازدید